SPOSÓB I TRYB REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA JEJ FUNKCJONOWANIA

   W obliczu obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (od 14 marca 2020 r.), a następnie stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.)
w związku z zakażeniami wirusem SARS –CoV-2 , na mocy ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w  związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19  ogranicza  się funkcjonowanie  Szkoły Podstawowej im.  ks.  Jana  Twardowskiego w Brzózie Stadnickiej
w okresie od 12 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Ograniczenie funkcjonowania  polega  na  zawieszeniu  prowadzenia  działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w bezpośrednim kontakcie uczniów i nauczycieli oraz na zamknięciu budynku dla osób niebędących pracownikami szkoły, a także na ograniczeniu obowiązku świadczenia pracy przez pracowników na terenie placówki, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne.

Szkoła nieprzerwanie realizuje swoje cele i zadania określone w STATUTUCIE Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Brzózie Stadnickiej w sposób wykluczający   bezpośredni kontakt osób na rzecz kontaktu zdalnego, w tym w szczególności z wykorzystaniem metod i  technik  kształcenia na  odległość na podstawie    ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w   okresie czasowego ograniczenia   funkcjonowania jednostek systemu oświaty związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszystkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają kontaktu ucznia
z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

1) w oparciu o:

-  materiały Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.epodreczniki.pl, inne platformy dostępne     w sieci,

- materiały dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej                         i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,

- materiały na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych            instytucji kultury i urzędów,

- materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii,

- podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, płyty CD, które uczeń posiada,

- inne źródła niż wyżej wymienione, wskazane przez nauczyciela;

2) poprzez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

3) z obowiązkowym wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz, ewentualnie innych środków komunikacji elektronicznej wybieranych za obopólną zgodą, zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem/rodzicem.

Realizując kształcenie na odległość, należy obowiązkowo uwzględnić zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Dobór narzędzi powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania
z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępność w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także ich sytuację rodzinną. Ważniejsza od wybranej formy nauczania jest możliwość zrealizowania celu, przy zachowaniu bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa.

Dyrektor szkoły organizuje i koordynuje współpracę nauczycieli z dziećmi i młodzieżą lub ich rodzicami przy uwzględnieniu potrzeb edukacyjnych  i możliwości psychofizycznych uczniów.

Wychowawca klasy, w porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej lub w inny sposób z każdym uczniem i przekazuje te informacje wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danym oddziale. Wychowawca jest koordynatorem kształcenia na odległość w swojej klasie. Monitoruje tygodniową realizację treści nauczania poprzez stały kontakt z uczniami i rodzicami. W przypadku pojawienia się problemów kontaktuje się z nauczycielem/nauczycielami w celu modyfikacji działań.

Podstawowym kanałem komunikacyjnym jest dziennik elektroniczny, do którego tak uczniowie,  a w przypadku klas I-III rodzice, jak i nauczyciele mają obowiązek logować się codziennie (pn.-pt.) minimum dwa razy tj. w godzinach porannych i popołudniowych.

Treści przeznaczone do realizacji w ciągu całego tygodnia (tj. najbliższych 5 dni roboczych) z danego przedmiotu/edukacji są przesyłane przez nauczycieli na bieżąco (zgodnie z aktualnym podziałem godzin , który nie został zmieniony). Informacja przekazywana jest za pośrednictwem dziennika elektronicznego w WIADOMOŚCI lub ZADANIU DOMOWYM, z podziałem na odpowiednią liczbę przypadających w tym okresie lekcji. Minimalizuje to ilość otrzymywanych przez ucznia/rodziców wiadomości, a przede wszystkim pozwala na samodzielny podział materiału przeznaczonego do przeanalizowania przez ucznia w ciągu tygodnia, celem równomiernego obciążenia w poszczególnych dniach, zróżnicowania zajęć w każdym dniu, wyważenia nauki z użyciem monitora ekranowego i bez jego użycia, dostosowania kształcenia w obecnych okolicznościach do różnych warunków funkcjonowania rodzin uczniów. Jednocześnie sprzyja doskonaleniu samodzielności, coraz lepszemu zorganizowaniu i odpowiedzialności.

Materiał przewidziany jako realizacja jednej godziny lekcyjnej powinien być możliwy do przeanalizowania przez ucznia w ramach 45 minut i nie wymagać już większej ilości czasu, chociaż nie może to być sztywną regułą. „Zadania domowe” też będą potrzebne, a nawet konieczne, ale nie zawsze i nie z każdego przedmiotu.

Od dnia 26 marca 2020 r. nauczyciele nie mają obowiązku wysyłania kopii wiadomości do rodziców uczniów klas IV – VIII, chyba że wychowawca, jako koordynator uzna, że w przypadku niektórych uczniów jest to konieczne. Rezygnacja z dublowania wiadomości służy m.in. zminimalizowaniu chaosu w mailingu uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji oraz zaoszczędzeniu miejsca na dyskach. W innej płaszczyźnie natomiast, sprzyja doskonaleniu samodzielności i odpowiedzialności uczniów, które stanowią tutaj element wychowawczy.

Monitorowanie postępów uczniów oraz weryfikacja ich wiedzy i umiejętności odbywa się w sposób zdalny, z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają kontaktu ucznia z nauczycielem. Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną wytwory swojej pracy w postaci zdjęć, skanów, plików i innej, wskazanej przez nauczycieli. Zaleca się w pierwszej kolejności wykorzystanie w tym celu modułu zadania domowe w dzienniku elektronicznym. Nie oznacza to, że każde wykonane ćwiczenie będzie nosiło miano zadania domowego. Nauczyciele modyfikują i dostosowują w Vulcanie opis poszczególnych stopni, nadając im określenie „nauczanie zdalne”. Oceniamy nie tylko konkretne efekty pracy ale przede wszystkim zaangażowanie i aktywność uczniów.

W miarę precyzyjnie określone/opisane oceny, wpisane do dziennika elektronicznego, stanowią informację zwrotną dla ucznia i sposób informowania rodziców o postępach dziecka.

Nauczyciele archiwizują prace uczniów (pliki, wydruki, zdjęcia itp.) we własnej dokumentacji, w tym  w wersji cyfrowej i przechowują do końca roku szkolnego 2019/2020.

Nauczyciele  współorganizujący kształcenie uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego pracują zarówno z tymi uczniami, jak i z innymi w miarę potrzeb, zdalnie wysyłając materiały. Pozostają w stałym kontakcie z wychowawcami danych oddziałów  i nauczycielami w nich uczącymi oraz z rodzicami uczniów posiadających orzeczenie.

Dokumentowanie realizacji podstawy   programowej z poszczególnych edukacji  i przedmiotów odbywa się przede wszystkim w dzienniku elektronicznym w ustalony w oddzielnej procedurze sposób .

Nadzór pedagogiczny sprawowany jest zgodnie z obowiązującym w bieżącym roku szkolnym planem nadzoru pedagogicznego w wersji zmodyfikowanej i ograniczonej do tych działań, które wykluczają osobisty kontakt. W okresie realizowania kształcenia na odległość szczególnemu nadzorowi podlega organizacja tego kształcenia i stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

W przypadku przedłużenia obowiązywania szczególnych warunków funkcjonowania, wypracowane zostaną zasady klasyfikowania oraz warunki i sposób przeprowadzania egzaminu poprawkowego i in.

                                                                                                                                               Dyrektor Szkoły

                                                                                                                    mgr Agnieszka Babiarz

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

   Zamknięcie placówek oświatowych jak i Szkoły Podstawowej w Brzózie Stadnickiej jest działaniem profilaktycznym, aby dzieci nie kontaktowały się ze sobą i nie wychodziły z domu. W całym kraju obserwujemy niepokojące zjawisko spotkań rodziców i dzieci na podwórkach szkolnych, placach zabaw, w sklepach czy galeriach handlowych.

 Apeluję do Państwa, Drodzy Rodzice o rozsądek i odizolowanie dzieci od rówieśników!  Przypominam, Państwu że dzieci najszybciej przenoszą wirusy i bakterie, dlatego też została podjęta decyzja o zamknięciu Naszej placówki.

Ufam, że Państwo podejdziecie do sprawy poważnie, aby uniknąć błędów, jakie zostały popełnione m.in. przez mieszkańców Włoch, gdzie doszło do bardzo szybkiego rozprzestrzenienia się wirusa.

Jednocześnie prosimy o regularne, codzienne sprawdzanie informacji w dzienniku elektronicznym i stronie internetowej szkoły.

To od naszego postępowania zależy zdrowie, a nawet życie naszych najbliższych!!!

                                                                            

                                                                              DYREKTOR SZKOŁY

                                                                             mgr Agnieszka Babiarz

 

DRODZY RODZICE!

    Od czwartku 12.03.2020 r. w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego       w Brzózie Stadnickiej zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w oddziałach szkolnych i przedszkolnych.

W czwartek 12.03.2020 r. i piątek 13.03.2020 r. prowadzone będą wyłącznie zajęcia opiekuńcze dla tych uczniów, którym rodzice nie są     w stanie zapewnić opieki.

 Od poniedziałku 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r. szkoła będzie zamknięta.

Wszelkie bieżące informacje przekazywane będą za pośrednictwem dziennika elektronicznego  i strony internetowej szkoły.

 

 

Dyrektor Szkoły

 

mgr Agnieszka Babiarz

 

 

 

 Wizyta

w

Warsztatch Terapii Zajęciowej w Białobrzegach

 19 lutego

przedstawiciele

Szkolnego Koła Wolontariatu

wraz z p. dyrektor

p. A.  Babiarz

oraz opiekunkami koła p. J. Fus i R. Fergisz

odwiedzili uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białobrzegach.  

Wolntariusze przekazali na ręce p. dyrektor A. Rojek  przybory szkolne zebrane w ramach szkolnej zbiórki, a także zaprezentowali przygotowany spektakl teatralny pt. "Warto być dobrym".

Byliśmy pod wrażeniem serdeczności i gościnności, jaka spotkała nas podczas pobytu w ośrodku.  Podopieczni warsztatów,  pod kierunkiem całego personelu wraz z p. dyrektor na czele,  przygotowali dla nas pyszny poczęstunek i  wspaniałe przedstawienie z okazji niedawnych walentynek. Z przyjemnością zwiedziliśmy także cały ośrodek, podziwiając różnorodne prace pensjonariuszy, mieliśmy też możliwość obserwowania podopiecznych podczas praktycznych zajęć.

Ta wizyta na długo zostanie w naszej pamięci!

 

KORONAWIRUS - CO MUSISZ WIEDZIEĆ?

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zgodnie z rekomendacjami MEN, apelujemy                                     do Rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku konieczności nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, rodzicom dzieci do 8. roku życia należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

Kontakty:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łańcucie tel.: 17 225 00 70

Ministerstwo Zdrowia  tel.: 800 190 590 (infolinia czynna całodobowo)

                 https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:

  1. kryteria kliniczne

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

- gorączka

- kaszel

- duszność

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).

W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia
u ucznia lub pracownika powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

 

 

 

 

 

Dzień Bepiecznego Internetu

Dniem Bez Przemocy

 

11 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem "Działajmy Razem" 

Z tej okazji w naszej szkole SU wraz ze Szkolnym Kołem Wolonatriatu zorganizował Szkolny Dzień Bezpiecznego Internetu oraz  Dzień Bez Przemocy. Uczniowie mieli możliwośc wzięcia udziału w spotkaniu z asp. Mirosławem Brudem z Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie, obejrzeli spektakl teatralny przygotowany przez członków Szkolnego Wolontariatu oraz filmy edukacyjne z portalu Sieciaki pl. Wszystkie treści prezentowane przez prowadzących p. J. Fus, E. Iwańczyk - Slovinską, R. Fergisz zostały dokładnie omówione i przedyskutowane  z dziećmi i młodzieżą. Miejmy nadzieję, że przynajmniej część przekazanej wiedzy zostanie w głowach młodych ludzi. 

 

PODSUMOWANIE KONKURSU FIGURAKI

Niezwykłe Zwierzaki – Figuraki  - podsumowanie konkursu powiatowego                                             w Brzózie Stadnickiej

W dniu 07.02.2020 r., w Brzózie Stadnickiej w Filii Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Żołynia, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu matematyczno –plastycznego pod hasłem: „Niezwykłe Zwierzaki – Figuraki ”, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Brzózie Stadnickiej dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z terenu całego Powiatu Łańcuckiego. Patronami Honorowymi konkursu byli Starosta Powiatu Łańcuckiego Pan Adam Krzysztoń i Wójt Gminy Żołynia Pan Piotr Dudek.

Konkurs okazał się rewelacyjną formą wyrazu plastycznego i możliwością sprawdzenia swoich matematycznych umiejętności dla wszystkich uczestników. Do organizatorów konkursu jakimi byli a także Pan Ryszard Niemiec i Pani Katarzyna Głąb – nauczyciele tamtejszej szkoły. Nad prawidłowym przebiegiem całego konkursu czuwała Pani Agnieszka Babiarz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzózie Stadnickiej. Spłynęło 226 prac z terenu Powiatu Łańcuckiego. Udział w konkursie wzięli uczniowie z 24 placówek. Konkurs oceniany był w trzech kategoriach wiekowych i kategorii dodatkowej przeznaczonej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Nagrody ufundowane przez sponsorów – wrażliwych na rozwój dzieci sprawiły laureatom niezmierną radość. Wśród grona sponsorów znaleźli się: Centrum Usług Dydaktycznych                  w Rzeszowie, Firma Frankbud, Firma Dotrans – Jan Ziemba- Transport Krajowy                                    i Międzynarodowy, Firma Supico, Kółko Rolnicze w Białobrzegach, Manufaktura Wspomnień – Studio Fotografii Dziecięcej w Białobrzegach. Organizatorzy dziękują za okazane serce wszystkim sponsorom.

Oprócz nagród rzeczowych, wszyscy „młodzi artyści” otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Rozdanie nagród zwieńczył występ uczniów klasy szóstej, młodych kabareciarzy ze Szkoły Podstawowej w Brzózie Stadnickiej. Wszyscy zebrani goście mogli podziwiać pokonkursową wystawę prac przygotowaną przez organizatorów.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za olbrzymi wkład pracy oraz zaangażowanie w przygotowanie prac. Jednocześnie gratulujemy talentu oraz pomysłowości w doborze materiałów i technik wykonania.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych konkursach organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Brzózie Stadnickiej.

Autor: Katarzyna Głąb

 

 

 

FIGURAKI - UROCZYSTE ROZDANIE NAGRÓD

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH W POWIATOWYM KONKURSIE MATEMATYCZNO- PLASTYCZNYM „NIEZWYKŁE ZWIERZAKI –FIGURAKI” NA UROCZYSTE ROZDANIE NAGRÓD

Odbędzie się ono 7 lutego 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzózie Stadnickiej o godzinie 11:00

Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom konkursu. Otrzymaliśmy łącznie ponad dwieście prac we wszystkich kategoriach. Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Szkołę Podstawową w Brzózie Stadnickiej.

 

 

 

 

 

Spotkanie

z rodzicami

 

Informujemy, że śródroczne spotkanie wychowawców 

z rodzicami uczniów klas

I - VIII odbędzie się

29. 01.2020 r. (środa)

o godz. 16.30.

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU "FIGURAKI"

 

Protokół z obrad jury konkursu:

POBIERZ

 

 

 

 

 

 

Wesołych Świąt

 Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w radosnej, rodzinnej atmosferze oraz szczęśliwego Nowego Roku 2020

życzy cała społeczność Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Brzózie Stadnickiej

 

 

 

FIGURAKI

Organizatorzy powiatowego konkursu matematyczno - plastycznego pt.:"Niezwykłe Zwierzaki - Figuraki" informują wszystkich uczestników konkursu i opiekunów szkolnych, iż z powodu bardzo dużej liczby zgłoszeń wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 7 stycznia 2020  r. na stronie internetowej Naszej Szkoły.

Przepraszamy za opóźnienia jednak otrzymaliśmy 226 prac łącznie we wszystkich kategoriach.

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom i opiekunom szkolnym i artystycznym. Cieszy nas fakt, iż zainteresowanie naszym konkursem było tak wielkie. 

Podkategorie

Dziennik elektroniczny

KONTAKT

KONTAKT:

Brzóza Stadnicka 425

37-110 Żołynia

tel./fax: (17) 224-80-23

e-mail szkoły: 

spbrzozastadnicka@wp.pl