SPOSÓB I TRYB REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA JEJ FUNKCJONOWANIA

   W obliczu obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (od 14 marca 2020 r.), a następnie stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.)
w związku z zakażeniami wirusem SARS –CoV-2 , na mocy ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w  związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19  ogranicza  się funkcjonowanie  Szkoły Podstawowej im.  ks.  Jana  Twardowskiego w Brzózie Stadnickiej
w okresie od 12 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Ograniczenie funkcjonowania  polega  na  zawieszeniu  prowadzenia  działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w bezpośrednim kontakcie uczniów i nauczycieli oraz na zamknięciu budynku dla osób niebędących pracownikami szkoły, a także na ograniczeniu obowiązku świadczenia pracy przez pracowników na terenie placówki, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne.

Szkoła nieprzerwanie realizuje swoje cele i zadania określone w STATUTUCIE Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Brzózie Stadnickiej w sposób wykluczający   bezpośredni kontakt osób na rzecz kontaktu zdalnego, w tym w szczególności z wykorzystaniem metod i  technik  kształcenia na  odległość na podstawie    ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w   okresie czasowego ograniczenia   funkcjonowania jednostek systemu oświaty związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszystkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają kontaktu ucznia
z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

1) w oparciu o:

-  materiały Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.epodreczniki.pl, inne platformy dostępne     w sieci,

- materiały dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej                         i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,

- materiały na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych            instytucji kultury i urzędów,

- materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii,

- podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, płyty CD, które uczeń posiada,

- inne źródła niż wyżej wymienione, wskazane przez nauczyciela;

2) poprzez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

3) z obowiązkowym wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz, ewentualnie innych środków komunikacji elektronicznej wybieranych za obopólną zgodą, zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem/rodzicem.

Realizując kształcenie na odległość, należy obowiązkowo uwzględnić zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Dobór narzędzi powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania
z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępność w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także ich sytuację rodzinną. Ważniejsza od wybranej formy nauczania jest możliwość zrealizowania celu, przy zachowaniu bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa.

Dyrektor szkoły organizuje i koordynuje współpracę nauczycieli z dziećmi i młodzieżą lub ich rodzicami przy uwzględnieniu potrzeb edukacyjnych  i możliwości psychofizycznych uczniów.

Wychowawca klasy, w porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej lub w inny sposób z każdym uczniem i przekazuje te informacje wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danym oddziale. Wychowawca jest koordynatorem kształcenia na odległość w swojej klasie. Monitoruje tygodniową realizację treści nauczania poprzez stały kontakt z uczniami i rodzicami. W przypadku pojawienia się problemów kontaktuje się z nauczycielem/nauczycielami w celu modyfikacji działań.

Podstawowym kanałem komunikacyjnym jest dziennik elektroniczny, do którego tak uczniowie,  a w przypadku klas I-III rodzice, jak i nauczyciele mają obowiązek logować się codziennie (pn.-pt.) minimum dwa razy tj. w godzinach porannych i popołudniowych.

Treści przeznaczone do realizacji w ciągu całego tygodnia (tj. najbliższych 5 dni roboczych) z danego przedmiotu/edukacji są przesyłane przez nauczycieli na bieżąco (zgodnie z aktualnym podziałem godzin , który nie został zmieniony). Informacja przekazywana jest za pośrednictwem dziennika elektronicznego w WIADOMOŚCI lub ZADANIU DOMOWYM, z podziałem na odpowiednią liczbę przypadających w tym okresie lekcji. Minimalizuje to ilość otrzymywanych przez ucznia/rodziców wiadomości, a przede wszystkim pozwala na samodzielny podział materiału przeznaczonego do przeanalizowania przez ucznia w ciągu tygodnia, celem równomiernego obciążenia w poszczególnych dniach, zróżnicowania zajęć w każdym dniu, wyważenia nauki z użyciem monitora ekranowego i bez jego użycia, dostosowania kształcenia w obecnych okolicznościach do różnych warunków funkcjonowania rodzin uczniów. Jednocześnie sprzyja doskonaleniu samodzielności, coraz lepszemu zorganizowaniu i odpowiedzialności.

Materiał przewidziany jako realizacja jednej godziny lekcyjnej powinien być możliwy do przeanalizowania przez ucznia w ramach 45 minut i nie wymagać już większej ilości czasu, chociaż nie może to być sztywną regułą. „Zadania domowe” też będą potrzebne, a nawet konieczne, ale nie zawsze i nie z każdego przedmiotu.

Od dnia 26 marca 2020 r. nauczyciele nie mają obowiązku wysyłania kopii wiadomości do rodziców uczniów klas IV – VIII, chyba że wychowawca, jako koordynator uzna, że w przypadku niektórych uczniów jest to konieczne. Rezygnacja z dublowania wiadomości służy m.in. zminimalizowaniu chaosu w mailingu uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji oraz zaoszczędzeniu miejsca na dyskach. W innej płaszczyźnie natomiast, sprzyja doskonaleniu samodzielności i odpowiedzialności uczniów, które stanowią tutaj element wychowawczy.

Monitorowanie postępów uczniów oraz weryfikacja ich wiedzy i umiejętności odbywa się w sposób zdalny, z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają kontaktu ucznia z nauczycielem. Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną wytwory swojej pracy w postaci zdjęć, skanów, plików i innej, wskazanej przez nauczycieli. Zaleca się w pierwszej kolejności wykorzystanie w tym celu modułu zadania domowe w dzienniku elektronicznym. Nie oznacza to, że każde wykonane ćwiczenie będzie nosiło miano zadania domowego. Nauczyciele modyfikują i dostosowują w Vulcanie opis poszczególnych stopni, nadając im określenie „nauczanie zdalne”. Oceniamy nie tylko konkretne efekty pracy ale przede wszystkim zaangażowanie i aktywność uczniów.

W miarę precyzyjnie określone/opisane oceny, wpisane do dziennika elektronicznego, stanowią informację zwrotną dla ucznia i sposób informowania rodziców o postępach dziecka.

Nauczyciele archiwizują prace uczniów (pliki, wydruki, zdjęcia itp.) we własnej dokumentacji, w tym  w wersji cyfrowej i przechowują do końca roku szkolnego 2019/2020.

Nauczyciele  współorganizujący kształcenie uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego pracują zarówno z tymi uczniami, jak i z innymi w miarę potrzeb, zdalnie wysyłając materiały. Pozostają w stałym kontakcie z wychowawcami danych oddziałów  i nauczycielami w nich uczącymi oraz z rodzicami uczniów posiadających orzeczenie.

Dokumentowanie realizacji podstawy   programowej z poszczególnych edukacji  i przedmiotów odbywa się przede wszystkim w dzienniku elektronicznym w ustalony w oddzielnej procedurze sposób .

Nadzór pedagogiczny sprawowany jest zgodnie z obowiązującym w bieżącym roku szkolnym planem nadzoru pedagogicznego w wersji zmodyfikowanej i ograniczonej do tych działań, które wykluczają osobisty kontakt. W okresie realizowania kształcenia na odległość szczególnemu nadzorowi podlega organizacja tego kształcenia i stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

W przypadku przedłużenia obowiązywania szczególnych warunków funkcjonowania, wypracowane zostaną zasady klasyfikowania oraz warunki i sposób przeprowadzania egzaminu poprawkowego i in.

                                                                                                                                               Dyrektor Szkoły

                                                                                                                    mgr Agnieszka Babiarz

Dziennik elektroniczny

KONTAKT

KONTAKT:

Brzóza Stadnicka 425

37-110 Żołynia

tel./fax: (17) 224-80-23

e-mail szkoły: 

spbrzozastadnicka@wp.pl