OGŁOSZENIE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r., od dnia 11.05.2020r. (poniedziałek)  w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Brzózie Stadnickiej będzie sprawowana opieka dla dzieci rodziców obydwojga pracujących. Realizacja podstawy programowej nadal prowadzona będzie w formie zdalnej.

 

 

DRODZY RODZICE!

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej

im. ks. Jana Twardowskiego w Brzózie Stadnickiej

ogłasza Gminny Konkurs Piosenki

„#ZostańWDomu na Dzień Mamy”

Celem konkursu jest prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci i młodzieży.

Konkurs skierowany jest wszystkich uczniów placówek oświatowych Gminy Żołynia od 3 do 18 lat. Uczestnicy będą oceniani w czterech kategoriach: dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 lat), dzieci z klas 0-III oraz dzieci z klas IV-VI i od VII kl. wzwyż.

Zgłoszenie do konkursu następuje w momencie wysłania filmu w wiadomości prywatnej na adres e – mail szkoły tj. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z tytułem konkursu w nazwie.

Należy podać również imię i nazwisko dziecka, wiek oraz klasę.

Pierwszy etap konkursu trwać będzie od dziś do 12 maja. Polega on na wysłaniu przygotowanego filmu, na którym dziecko prezentuje jeden utwór o tematyce związanej z Dniem Mamy. Dozwolone jest wykonanie z osobą akompaniującą, podkładem muzycznym lub bez akompaniamentu. Czas wykonania nie może przekraczać trzech minut. Po nadesłaniu zgłoszeń komisja dokona wyboru najciekawszych wykonań w każdej kategorii, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu.

Kolejna runda polegać będzie na opublikowaniu zaakceptowanych filmów na stronie Facebook Szkoły Podstawowej w Brzózie Stadnickiej. Użytkownicy serwisu za pośrednictwem przycisku „Lubię to” będą mogli oddawać głosy na poszczególnych wykonawców. W ten sposób wyłonieni zostaną zwycięzcy każdej z kategorii i przyznane zostaną nagrody publiczności.  Drugi etap będzie trwać od 13 do 24 maja do godziny 14.00.

Na uczestników czekają nagrody, które zostaną wręczone po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26 maja 2020 roku na stronie internetowej szkoły              i portalu Facebook.

Zachęcamy udziału J p. Edyta Iwańczyk Slovinská i p.Katarzyna Głąb

KARTKA DLA MEDYKA

 

 

 

 WIELKANOC

 

W świątecznym nastroju zapraszamy

do lektury wielkanocnego wydania szkolnej  gazetki "Hallo" 

Zakładka "Gazetka szkolna" 

 

 

 

 WIELKANOC

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy 

przede wszystkim zdrowia, pogody ducha, wiary, nadziei i miłości.

Alleluja!

 

AKCJA DOBROCZYNNA SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZÓZIE STADNICKIEJ

Kwiecień 2020

   

Chore dzieci czekają na nasze listy!

W obecnej sytuacji nie możemy wysłać tradycyjnych kartek świątecznych

 i listów, jednak zawsze możemy napisać kilka miłych słów

 poprzez wirtualną pocztę!

Wejdźcie na stronę z profilami nieuleczalnie chorych dzieci WWW.marzycielskapoczta.pl, wybierzcie osoby, do których chcecie skierować Wasze pozytywne i radosne słowa

(możecie skorzystać  z darmowych stron z kartkami np. WWW.ekarteczka.pl)

I wyślijcie życzenia na adres:     kontakt@marzycielskapoczta

 dopisując koniecznie imię i nazwisko wybranego dziecka!

Do akcji zapraszamy wolontariuszy oraz wszystkich chętnych uczniów  z naszej szkoły!!!

Organizator: Opiekunki Koła Wolontariatu J. Fus, R. Fergisz

 

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym
,, Zostań w domu ”

 Konkurs polega na wykonaniu jednego zdjęcia, które pokazuje jak uczniowie spędzają czas w domach w związku z tymczasowym zawieszeniem zajęć w szkołach i przedszkolach;

Serdecznie Zachęcamy  Dzieci do udziału w konkursie.

Życzymy wszystkim dużo, dużo zdrowia!!!

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego, opiekunowie: Katarzyna Rogowska, Anna Stopyra, Renata Golenia

REGULAMIN KONKURSU

 

OGŁOSZENIE-WPŁATA ZA OBIADY

W związku z epidemią koronawirusa  wpłata za obiady za miesiąc marzec wynosi 48,00 złotych płatne do 10 kwietnia 2020.

Odpisy za okres 01-03-2020 do 11-03-2020 będą rozliczone w terminie późniejszym. Informujemy,że za nieterminowe wpłaty będą naliczane odsetki.

 

 

SPOSÓB I TRYB REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA JEJ FUNKCJONOWANIA

   W obliczu obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (od 14 marca 2020 r.), a następnie stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.)
w związku z zakażeniami wirusem SARS –CoV-2 , na mocy ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w  związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19  ogranicza  się funkcjonowanie  Szkoły Podstawowej im.  ks.  Jana  Twardowskiego w Brzózie Stadnickiej
w okresie od 12 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Ograniczenie funkcjonowania  polega  na  zawieszeniu  prowadzenia  działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w bezpośrednim kontakcie uczniów i nauczycieli oraz na zamknięciu budynku dla osób niebędących pracownikami szkoły, a także na ograniczeniu obowiązku świadczenia pracy przez pracowników na terenie placówki, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne.

Szkoła nieprzerwanie realizuje swoje cele i zadania określone w STATUTUCIE Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Brzózie Stadnickiej w sposób wykluczający   bezpośredni kontakt osób na rzecz kontaktu zdalnego, w tym w szczególności z wykorzystaniem metod i  technik  kształcenia na  odległość na podstawie    ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w   okresie czasowego ograniczenia   funkcjonowania jednostek systemu oświaty związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszystkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają kontaktu ucznia
z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

1) w oparciu o:

-  materiały Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.epodreczniki.pl, inne platformy dostępne     w sieci,

- materiały dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej                         i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,

- materiały na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych            instytucji kultury i urzędów,

- materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii,

- podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, płyty CD, które uczeń posiada,

- inne źródła niż wyżej wymienione, wskazane przez nauczyciela;

2) poprzez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

3) z obowiązkowym wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz, ewentualnie innych środków komunikacji elektronicznej wybieranych za obopólną zgodą, zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem/rodzicem.

Realizując kształcenie na odległość, należy obowiązkowo uwzględnić zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Dobór narzędzi powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania
z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępność w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także ich sytuację rodzinną. Ważniejsza od wybranej formy nauczania jest możliwość zrealizowania celu, przy zachowaniu bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa.

Dyrektor szkoły organizuje i koordynuje współpracę nauczycieli z dziećmi i młodzieżą lub ich rodzicami przy uwzględnieniu potrzeb edukacyjnych  i możliwości psychofizycznych uczniów.

Wychowawca klasy, w porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej lub w inny sposób z każdym uczniem i przekazuje te informacje wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danym oddziale. Wychowawca jest koordynatorem kształcenia na odległość w swojej klasie. Monitoruje tygodniową realizację treści nauczania poprzez stały kontakt z uczniami i rodzicami. W przypadku pojawienia się problemów kontaktuje się z nauczycielem/nauczycielami w celu modyfikacji działań.

Podstawowym kanałem komunikacyjnym jest dziennik elektroniczny, do którego tak uczniowie,  a w przypadku klas I-III rodzice, jak i nauczyciele mają obowiązek logować się codziennie (pn.-pt.) minimum dwa razy tj. w godzinach porannych i popołudniowych.

Treści przeznaczone do realizacji w ciągu całego tygodnia (tj. najbliższych 5 dni roboczych) z danego przedmiotu/edukacji są przesyłane przez nauczycieli na bieżąco (zgodnie z aktualnym podziałem godzin , który nie został zmieniony). Informacja przekazywana jest za pośrednictwem dziennika elektronicznego w WIADOMOŚCI lub ZADANIU DOMOWYM, z podziałem na odpowiednią liczbę przypadających w tym okresie lekcji. Minimalizuje to ilość otrzymywanych przez ucznia/rodziców wiadomości, a przede wszystkim pozwala na samodzielny podział materiału przeznaczonego do przeanalizowania przez ucznia w ciągu tygodnia, celem równomiernego obciążenia w poszczególnych dniach, zróżnicowania zajęć w każdym dniu, wyważenia nauki z użyciem monitora ekranowego i bez jego użycia, dostosowania kształcenia w obecnych okolicznościach do różnych warunków funkcjonowania rodzin uczniów. Jednocześnie sprzyja doskonaleniu samodzielności, coraz lepszemu zorganizowaniu i odpowiedzialności.

Materiał przewidziany jako realizacja jednej godziny lekcyjnej powinien być możliwy do przeanalizowania przez ucznia w ramach 45 minut i nie wymagać już większej ilości czasu, chociaż nie może to być sztywną regułą. „Zadania domowe” też będą potrzebne, a nawet konieczne, ale nie zawsze i nie z każdego przedmiotu.

Od dnia 26 marca 2020 r. nauczyciele nie mają obowiązku wysyłania kopii wiadomości do rodziców uczniów klas IV – VIII, chyba że wychowawca, jako koordynator uzna, że w przypadku niektórych uczniów jest to konieczne. Rezygnacja z dublowania wiadomości służy m.in. zminimalizowaniu chaosu w mailingu uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji oraz zaoszczędzeniu miejsca na dyskach. W innej płaszczyźnie natomiast, sprzyja doskonaleniu samodzielności i odpowiedzialności uczniów, które stanowią tutaj element wychowawczy.

Monitorowanie postępów uczniów oraz weryfikacja ich wiedzy i umiejętności odbywa się w sposób zdalny, z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają kontaktu ucznia z nauczycielem. Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną wytwory swojej pracy w postaci zdjęć, skanów, plików i innej, wskazanej przez nauczycieli. Zaleca się w pierwszej kolejności wykorzystanie w tym celu modułu zadania domowe w dzienniku elektronicznym. Nie oznacza to, że każde wykonane ćwiczenie będzie nosiło miano zadania domowego. Nauczyciele modyfikują i dostosowują w Vulcanie opis poszczególnych stopni, nadając im określenie „nauczanie zdalne”. Oceniamy nie tylko konkretne efekty pracy ale przede wszystkim zaangażowanie i aktywność uczniów.

W miarę precyzyjnie określone/opisane oceny, wpisane do dziennika elektronicznego, stanowią informację zwrotną dla ucznia i sposób informowania rodziców o postępach dziecka.

Nauczyciele archiwizują prace uczniów (pliki, wydruki, zdjęcia itp.) we własnej dokumentacji, w tym  w wersji cyfrowej i przechowują do końca roku szkolnego 2019/2020.

Nauczyciele  współorganizujący kształcenie uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego pracują zarówno z tymi uczniami, jak i z innymi w miarę potrzeb, zdalnie wysyłając materiały. Pozostają w stałym kontakcie z wychowawcami danych oddziałów  i nauczycielami w nich uczącymi oraz z rodzicami uczniów posiadających orzeczenie.

Dokumentowanie realizacji podstawy   programowej z poszczególnych edukacji  i przedmiotów odbywa się przede wszystkim w dzienniku elektronicznym w ustalony w oddzielnej procedurze sposób .

Nadzór pedagogiczny sprawowany jest zgodnie z obowiązującym w bieżącym roku szkolnym planem nadzoru pedagogicznego w wersji zmodyfikowanej i ograniczonej do tych działań, które wykluczają osobisty kontakt. W okresie realizowania kształcenia na odległość szczególnemu nadzorowi podlega organizacja tego kształcenia i stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

W przypadku przedłużenia obowiązywania szczególnych warunków funkcjonowania, wypracowane zostaną zasady klasyfikowania oraz warunki i sposób przeprowadzania egzaminu poprawkowego i in.

                                                                                                                                               Dyrektor Szkoły

                                                                                                                    mgr Agnieszka Babiarz

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

   Zamknięcie placówek oświatowych jak i Szkoły Podstawowej w Brzózie Stadnickiej jest działaniem profilaktycznym, aby dzieci nie kontaktowały się ze sobą i nie wychodziły z domu. W całym kraju obserwujemy niepokojące zjawisko spotkań rodziców i dzieci na podwórkach szkolnych, placach zabaw, w sklepach czy galeriach handlowych.

 Apeluję do Państwa, Drodzy Rodzice o rozsądek i odizolowanie dzieci od rówieśników!  Przypominam, Państwu że dzieci najszybciej przenoszą wirusy i bakterie, dlatego też została podjęta decyzja o zamknięciu Naszej placówki.

Ufam, że Państwo podejdziecie do sprawy poważnie, aby uniknąć błędów, jakie zostały popełnione m.in. przez mieszkańców Włoch, gdzie doszło do bardzo szybkiego rozprzestrzenienia się wirusa.

Jednocześnie prosimy o regularne, codzienne sprawdzanie informacji w dzienniku elektronicznym i stronie internetowej szkoły.

To od naszego postępowania zależy zdrowie, a nawet życie naszych najbliższych!!!

                                                                            

                                                                              DYREKTOR SZKOŁY

                                                                             mgr Agnieszka Babiarz

Podkategorie

Dziennik elektroniczny

KONTAKT

KONTAKT:

Brzóza Stadnicka 425

37-110 Żołynia

tel./fax: (17) 224-80-23

e-mail szkoły: 

spbrzozastadnicka@wp.pl